Woon- en zorgcentrum De Wulverhorst

De Wulverhorst is een kleinschalig woonzorgcentrum in de gemeente Oudewater en bestaat sinds 1971. De Wulverhorst biedt zowel intramurale als extramurale zorg; thuiszorg en huishoudelijke verzorging. Ook voor activiteiten en dagbesteding kan men terecht in de Wulverhorst. De keuken van de Wulverhorst levert naast maaltijden ook maandelijks aanschuifdiners in de regio. Deze diensten zijn niet alleen belangrijk voor het totale dienstenaanbod van de Wulverhorst, maar essentieel voor het verlenen van zorg dichtbij en binnen de Oudewaterse gemeenschap.

De Wulverhorst is de enige aanbieder van residentiele zorg binnen de VVT in Oudewater en heeft een erkenning voor verblijf met en zonder behandeling en daarnaast een BOPZ toelating. De Wulverhorst verleent haar diensten ook buiten haar complex; in de wijk en alle woongemeenschappen van de gemeente Oudewater. De Wulverhorst is zowel intramuraal als extramuraal in het bezit van een Gouden Keurmerk van Perspekt. Daarnaast bezit de Wulverhorst over een keurmerk gecertificeerd door HCN (HACCP).

Grondslag en doel
De Wulverhorst maakt deel uit van Stichting Ouderenzorg Oudewater. Doel van de stichting is, om aan allen en aan alle inwoners van Oudewater en omstreken, die dat behoeven, zorg te leveren, op algemene grondslag, met respect en waarborging van ieders levensovertuiging, onafhankelijk van ras of geslacht. De stichting heeft mede ten doel het (doen) verlenen van maatschappelijke ondersteuning in de ruimste zin des woords. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst noch zullen haar feitelijke activiteiten zijn gericht op het maken van winst.

Missie
Wij dragen bij aan de persoonlijke levenskwaliteit van cliënten door het leveren van professionele ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Hierbij zien en benaderen wij elke cliënt als een uniek persoon die zelf richting geeft aan zijn of haar leven.

Visie
Wij respecteren het recht van elk mens om vorm en inhoud te geven aan zijn leven en daarover de regie te hebben. Onze omgangsvormen en werkhouding sluiten hierop aan.

Wij stemmen onze ondersteuning af op de mogelijkheden en wensen van onze cliënt. Daarbij zijn ook familie en mantelzorgers gelijkwaardige partners. Een relatie op basis van wederzijds respect en vertrouwen is van essentieel belang om te zorgen dat de cliënt zich veilig en thuis voelt. We gaan uit van “zorgen dat … in plaats van zorgen voor”.

Wij werken vanuit het concept positieve gezondheid. Hierbij zien wij gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.

Voor de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg en dienstverlening zijn wij in de eerste plaats zelf verantwoordelijk, maar ook samen verantwoordelijk. Samen verantwoordelijke met onze stakeholders: financiers, gemeente, gemeenschap en maatschappelijke partners. Wij zijn maatschappelijk betrokken en verankerd in de omgeving. De Wulverhorst is van en voor Oudewaternaren. Wij staan open voor vernieuwingen als dat de dienstverlening aan onze cliënten ten goede komt en nemen daarin naar vermogen het voortouw.

Medezeggenschap voor cliënt, medewerker en professional zien we als een vanzelfsprekendheid en heeft toegevoegde waarde. Ditzelfde geldt voor het hanteren van de governancecode voor de zorg.

Onze dienstverlening resulteert in:

  • Tevreden cliënten
  • Tevreden medewerkers
  • Hoogwaardige kwaliteit van zorg en dienstverlening naar de actuele professionele standaard
  • Een gezonde bedrijfsvoering
  • Een gewaardeerde partner in de Oudewaterse samenleving


Kernwaarden
Hartelijk, Deskundig en Dichtbij zijn de kernwaarden van de Wulverhorst. Vanuit deze waarden benadrukken wij onze missie en visie.

Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg
Prins Bernhardstraat 2
3421 JD
 Oudewater